Πολιτική Απορρήτου – GDPR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία HOTELGNOSIS O.E. με έδρα Εδμόνδου Ροστάν 9, Θεσσαλονίκη 54,641 – Ελλάδα, τηλ. +306948063316, email: info@hotelgnosis.gr (εφεξής καλούμενη η «Εταιρία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλετε κατά την επίσκεψη, εγγραφή ή χρήση του δικτυακού τόπου www.hotelgnosis.gr ή κατά τη σύναψη και εκτέλεση εξ’ αποστάσεως σύμβασης μαζί μας.
Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλ.: +306948063316 Μούτσελος Θωμάς- email: info@hotelgnosis.gr, διεύθυνση: Εδμόνδου Ροστάν 9, Θεσσαλονίκη 54,641 Ελλάδα (υπόψιν Γενικού Διευθυντή).

Ο ιστότοπος μας

Ο ιστότοπος (www.hotelgnosis.gr) που αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, είναι απλός και φιλικός στη χρήση του ενώ έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικών ασύγχρονων διαδικτυακών σεμιναρίων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικών με την διοίκηση και την λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού παροχής εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, συλλέγουμε τα εξής στοιχεία:
– Ονοματεπώνυμο
– Ε-mail
– Username
– Password
– Διεύθυνση
– Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
– Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
– Ιδιότητα
– Ιστορικό Παραγγελιών
– Order Identification Number

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου www.hotelgnosis.gr
Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για να:
α) απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας,
β) παρέχουμε υπηρεσίες λογαριασμού χρήστη,
γ) παρέχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων
δ) επεξεργαστούμε απαιτήσεις και πληρωμές.

Ποια είναι η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρία;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται:
-μετά από συγκατάθεσή σας,
-για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρίας που πηγάζουν από το νόμο,
-για λόγους εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας,
-για την σύναψη ή/και εκτέλεση σύμβασης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Μαζί με την Εταιρία, είναι πιθανό να επεξεργαστούν τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας συνεργάτες της ή τρίτες εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών της. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων και σε εταιρείες παροχής λογιστικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνεργάτες/τρίτες εταιρίες είναι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας.
Πέραν των παραπάνω συνεργατών ή τρίτων εταιριών, η Εταιρία, δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα Δεδομένα σας σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κοινοποίηση / διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδειά μας,
 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
 • μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας.
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και το Ν. 4624/2019.

Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικό).
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός και η χρέωση πιστωτικής κάρτας υπόκεινται σε ασφαλή κρυπτογράφηση που λαμβάνει χώρα σε ασφαλές περιβάλλον εκτός της Ιστοσελίδας μας.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).
• Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
• Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν αυτή πραγματοποιείται στην νομική βάση του εννόμου συμφέροντός μας, και αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@hotelgnosis.gr, είτε να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας (HOTELGNOSIS O.E., οδός Εδμόνδου Ροστάν 9, Θεσσαλονίκη 54,641 – Ελλάδα) αναφέροντας «Υπόψιν αρμόδιου για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματος σας.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με – υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: contact@dpa.gr).

Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, το Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Η τελευταία αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής ισοτόπου πραγματοποιήθηκε την 01-11-2021 .

0
  0
  Το Καλάθι Σας
  Το Καλάθι Σας Είναι ΆδειοΕπιστροφή στα Μαθήματα

  Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

  Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies πατώντας στον σύνδεσμο. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

  Κλείσιμο